«

»

Vad händer om en eller båda föräldrarna går bort?

Vem tar hand om barnen om något skulle hända båda föräldrarna?

Om en förälder avlider så går vårdnaden helt över på den andra föräldern förutsatt att båda föräldrarna hade vårdnad innan bortgången.

Om båda föräldrarna dör, skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Önskemål

Både när det gäller vårdnads- respektive förmyndarfrågan tas hänsyn till de önskemål som barnens föräldrar har uttryckt före sin död. Det finns inte något formkrav för hur detta önskemål ska uttryckas, så länge det går att bevisa i efterhand. Att ta in ett sådant önskemål skriftligt i testamente är därför en god idé. Det finns heller inte något hinder mot att rangordna alternativa vårdnadshavare/förmyndare.

Föräldrabalken 6 Kap.

I Svensk lag hittar du lagarna kring detta i Föräldrabalken 6 Kap.

9 § Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, skall den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrarna dör, skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.
Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Lag (1994:1433).
10 § Står barnet under vårdnad av en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare och vill någon av barnets föräldrar eller båda få vårdnaden överflyttad till sig, får rätten besluta om detta. Rätten får inte flytta över vårdnaden
till föräldrarna gemensamt, om båda föräldrarna motsätter sig det.
Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av båda föräldrarna eller en av dem eller på talan av socialnämnden. Lag (2006:458).
10 a § Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är lämpad  att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare.

Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra eller är sambor.
För syskon skall samma person utses till vårdnadshavare, om inte särskilda skäl talar mot det.
Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Lag (2005:434).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *